Hướng dẫn cách điền vào các cột chỉ tiêu trên bản Thuyết minh báo cáo tài chính 2016

01/04/2017 17:29

Thuyết minh BCTC là một bản thảo công phu nhất, là một bộ phận không thể tách rời của BCTC năm, những số liệu được phản ánh đầy đủ, chính xác chi tiết trên bảng Cân đối TK, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, Cân đối kế toán.

 

Những chi tiêu trong bảng thương mại BCTC được ghi chi tiết về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: Hình thức sở hữu, lĩnh vực kinh doanh, tổng số công nhân viên và người lao động; những chính sách kế toán được Cty ứng dụng tại Cty như: Kỳ kế toán năm: 01/01/2016 chấm dứt vào ngày 31/12/2016, Đơn vị sử dụng tiền tệ- đối với DN XNK bạn chọn: Đa ngoại tệ (hoặc cả hai); Đối với Công ty lớn sử dụng TT 200, DN vừa và nhỏ áp dụng Thông tư 133 (được áp dụng từ ngày 01/01/2017); Hình thức kế toán vận dụng theo NKC hoặc Chứng từ ghi sổ; cách hạch toán kế toán hàng tồn kho: Chọn Kê khai thường xuyên , kiểm kê định kỳ; cách tính khấu hao TSCĐ: phần này Doanh nghiệp phải đăng ký cách với cơ quan thuế ngay sau khi đưa TSCĐ vào trích trong năm. v.vv.

 

Kế toán thường diễn giải lại Bảng cân đối kế toán, nhật ký chung, những bảng liên quan thông qua các chỉ tiêu từ 01-12 của bảng Thuyết minh BCTC như sau:

 

01-Tiền và những khoản tương đương tiền

 

Phản ảnh các số dư đầu năm và cuối năm

 

02 - Hàng tồn kho

 

Trong năm nếu như phát sinh hàng tồn kho của TK nào thì sẽ phản ảnh TK đấy, còn lại để = 0. Phần này bạn cần thể hiện rõ số tồn kho đầu năm và cuối năm, vì điều đấy sẽ nói lên rằng trong năm mới này bạn đã thu hồi được là bao nhiêu, năm trước đã lập dự phòng HTK hay chưa?

 

03-Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

 

Căn cứ vào bảng trích phân bổ Khấu hao Tài sản cố định lấy chi tiết cho từng phòng ban như: Nhà cửa, vật kiến trúc; Máy móc thiết bị; công cụ vận tải; v.v.TSCĐ hữu hình khác; Phần mua sắm và giảm trong năm bạn nên lấy từ NKC vì nếu lấy từ Bảng cân đối số phát sinh và bảng cân đối TK thì bảng đó chỉ phản ảnh số tổng cộng.

 

04- Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

 

Tương tự như tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình

 

05 -Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác

 

Trong năm bạn cần tìm hiểu chi tiết các khoản ngắn hạn và dài hạn. Nếu không phát sinh để =0.

 

06-Thuế và những khoản nộp Nhà nước

 

Phát sinh hầu hết những khoản thuế như 3331, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339 v.v. Cần nhập chi tiết vì bảng thuyết minh và diễn giải để cho người khác cũng hiểu. bạn cần kê khai số đã nộp và phải nộp vào đây, vì phần này sẽ được các cơ quan thuế theo dõi và kiểm tra trước tiên.

 

07-Tình hình tăng, giảm tài chính chủ nhân

 

Trong năm phát sinh những khoản vốn do chủ nhân tại Cty hoặc các Tổ chức khác đầu cơ, thặng dư vốn cổ phần cần chi tiết số tăngvà giảm trong năm theo dư đầu kỳ và cuối kỳ (nếu có). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm trước, số tăng giảm và cuối năm, chênh lệch tỷ giá nếu như có.

 

08->09-Chi tiết doanh thu và thu nhập và Điều chỉnh các khoản tănggiảm Thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp

 

Phần này những bảng lấy dữ liệu từ bảng Báo cáo kết quả kinh doanh.

 

10-Chi phí SXKD theo nhân tố

 

Phản ánh chi phí NVL, chi phí nhân công, chi phí KH TSCĐ, DV mua ngoài, chi phí khác bằng tiền v.v. Đối với Công ty sản xuất và Xây lắp lựa chọn những chỉ tiêu 621, 622, 627, 623, 641, 642, còn đối với Tổ chức TM là 641, 642

 

11-Thông tin về các đàm phán ko bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo

 

Đó là viêc mua tài sản bằng cách nhận những khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua các nghiệp vụ kinh tế - cho thuê, chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.

 

12-Các khoản tiền và tương đương tiền DN nắm giữ nhưng ko được sử dụng (nếu có).

 

Về các khoản liên quan về Nợ tiền hàng (Nợ xấu), năm trước Công ty đã có kế hoạch trả nợ và thu hồi những khoản nợ chưa? nếu như vượt định mức nợ quá hạn các đối tác cần có công văn khác với nhau để thỏa thuận, hoặc liên hệ đến Tòa án dân sự nếu như 1 trong các bên kia ko chịu thanh toán.

 

Chúc bạn hoàn tất tốt công việc của mình một cách hoàn hảo và có 1 bản Thuyết minh báo cáo tài chính thật đẹp.

 

Thong ke