Có những khoản chi nào không được trừ khi tính thuế TNDN (phần 2)

31/03/2017 16:33

8 - Chi thưởng sáng kiến, cải tiến

DN ko có quy chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến, không có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến.

9 - Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật lao động.

Không có tất cả hóa đơn, chứng từ.

Thực hiện không đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của DN khi khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác.

10 - Các khoản chi được trừ nhưng chi không đúng đối tượng, ko đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định.

Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong tình huống nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch tăng trưởng của Doanh nghiệp.

Chi phí lương thuởng và phụ cấp (nếu có) cho giảng viên dạy ở vườn trẻ, mẫu giáo do Tổ chức DN và điều hành.

Chi phí Công ty khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, kinh niên hoặc phụ khoa cho nữ người lao động viên.

Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau lúc sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ 2.

Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong tình huống vì lý do khách quan công nhân nữ ko nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho Tổ chức được trả theo chế độ hiện hành; kể cả tình huống trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian ko nghỉ theo chế độ.

Những khoản chi thêm cho người dân tộc thiểu số.

11 - Chi trả tiền điện, tiền nước với các Cty thuê địa điểm sản xuất kinh doanh; chủ cho thuê trực tiếp ký hợp đồng cung cấp điện, nước với nhà cung cấp

Doanh nghiệp chi trả trực tiếp cho đơn vị cung cấp mà ko có hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh.

DN thanh toán tiền điện, nước với chủ nhân cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh ko có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh thích hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh.

12 - Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng ko theo đúng chỉ dẫn của Bộ tài chính về trích lập dự phòng

Vận dụng đối với dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp và dự phòng rủi ro nghề nghiệp của Doanh nghiệp thẩm định giá, Công ty cung cấp DV kiểm toán độc lập.

13 - Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.

Những khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn Tài sản cố định theo chu kỳ, những khoản trích trước đối với hoạt động đã tính doanh thu nhưng còn tiếp diễn phải thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng (kể cả trường hợp Doanh nghiệp có hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động sản xuất và kinh doanh DV trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước của khách hàng và đã tính tất cả vào doanh thu của năm thu tiền) và các khoản trích trước khác.

14 - Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái

Do thẩm định lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, những khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại những khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế).

15 - Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp)

Chi không đúng đối tượng hoặc chi mà không có giấy tờ xác định khoản tài trợ.

16 - Chi tài trợ cho y tế

Chi ko đúng đối tượng sau: tài trợ cho những cơ sở y tế được có mặt trên thị trường theo quy định luật pháp về y tế mà khoản tài trợ này ko phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh Viện, Học viện y tế đó; tài trợ trang bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho những hoạt động thường xuyên của bệnh Viện, Trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua 1 cơ quan, Công ty có chức năng huy động tài trợ theo quy định của luật pháp.

Chi mà không có giấy tờ xác định khoản tài trợ.

17 - Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo

Chi không đúng đối tượng là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại kết đoàn theo quy định của pháp luật ko có giấy tờ xác định khoản tài trợ.

18 - Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế phát sinh của năm.

19 - Những khoản chi của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, kinh doanh chứng khoán và 1 số hoạt động sản xuất và kinh doanh đặc thù khác ko thực hiện đúng theo văn bản chỉ dẫn riêng của BTC.

20 - Chi tài trợ cho việc giải quyết hậu quả thiên tai ko đúng đối tượng hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ.

 

Thong ke