8 HÀM EXCEL CHUYÊN DÙNG

16/02/2017 08:41

1. Hàm SUM, AVERAGE

Cú pháp: = SUM(số1, số2,..., số hoặc vùng dữ liệu)

Ý nghĩa: Là Hàm tính tổng những giá trị

Ví dụ: =SUM(4,5,1) => Kết quả =10

Cú pháp: = AVERAGE (giá trị một, giá trị hai, trị giá 3,… giá trị n hoặc vùng dữ liệu)

Ý nghĩa: Là Hàm trả về trung bình cộng những tham số đưa vào hoặc của 1 vùng dữ liệu

Ví dụ: =SUM(7,8,9) => Kết quả =8

2. Hàm tìm kiếm (VLOOKUP)

V là viết tắt của Vertical có nghĩa là hàng dọc (thẳng đứng). Lookup là Hàm tham chiếu, tìm kiếm

VLOOKUP nghĩa là tìm kiếm theo chiều dọc, theo cột

Cú pháp: = VLOOKUP(x, vùng tham chiếu, cột thứ n,0)

Ý nghĩa: lấy một giá trị(x) đem so sánh theo cột của vùng tham chiếu để trả về trị giá ở cột tương ứng trong vùng tham chiếu (cột thứ n) , 0: so sánh tương tối, 1: so sánh tuyệt tối

Chú ý:

Vùng tham chiếu: cột đầu tiên của tham chiếu phải bao phủ gần đây đủ và toàn bộ những giá trị dò tìm. Luôn luôn phải để ở giá trị tuyệt đối

Cột cần lấy đếm xem nó là cột thứ bao nhiêu trong bảng tham chiếu. Khi đếm phải đếm từ trái qua phải

3. Hàm IF

Cú pháp: = If (Logical_test,[value_if_true],[value_if_false]) nghĩa là If( Điều kiện , giá trị 1, giá trị 2)

Ý nghĩa: Là Hàm trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về trị giá 2 nếu điều kiện sai

4. Hàm SUMIF

Cú pháp: = SUMIF((range, criteria,sum_range) nghĩa là Sumif (Vùng chứa điều kiện, điều kiện, vùng cần tính tổng)

Ý nghĩa: Hàm này trả về giá trị tính tổng của các ô trong vùng cần tính thỏa mãn 1 điều kiện đưa vào

Chú ý:

Do tính toán trong ô của Excel, nên Hàm SUMIF tính tổng này trên các phiên bản Excel 2016, Excel 2013, hay các phiên bản đời trước như Excel 2010, 2007, 2003 đều vận dụng cấu trúc hàm như nhau.

5. Hàm AND VÀ OR

Cú pháp: = AND((Logical1; [Logical2]; [Logical3];…) nghĩa là And(đối 1, đối hai,..)

Ý nghĩa: Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng lúc toàn bộ các đối số có trị giá đúng. các đối số là các hằng, các biểu thức logic

Chú ý:

Hàm AND có tối đa 256 đối số phải là các trị giá logic hay các mảng hoặc tham chiếu chứa các trị giá logic. Tất cả những trị giá sẽ bị bỏ qua nếu như 1 đối số mảng hoặc tham chiếu có chứavăn bản hoặc ô rỗng.

Các đối số phải là trị giá logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứatrị giá logic.

Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì các trị giá đó bị bỏ qua.

Nếu như vùng tham chiếu không chứagiá trị logic thì Hàm trả về lỗi #VALUE!

Cú pháp: = OR((Logical1; [Logical2]; [Logical3];…) nghĩa là Or(đối một, đối 2,..)

Ý nghĩa: Hàm này là Phép HOẶC, chỉ sai lúc toàn bộ những đối số có giá trị sai

Ví dụ: =OR(F7>03/02/76,F7>01/01/2016)

6. Hàm COUNTIF

Cú pháp: = COUNTIF (range,criteria)

Trong đó:

Range: là dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm có điều kiện.

Criteria: là điều kiện để 1 ô được đếm

Ý nghĩa: Hàm COUNTIF TRONG excel dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện (Criteria) trong phạm vi (Range)

Ví dụ: = COUNTIF(B4:B1,”>500″)

Có nghĩa là đếm toàn bộ những ô trong dãy B4:B12 có chứasố to hơn 500

7. Hàm MIN, MAX

Cú pháp: = MAX(number 1, number 2, …)

Ý nghĩa: Trả về trị giá to nhất của number1, number hai,.. hoặc giá trị lớn nhất của cả một vùng dữ liệu số

Ví dụ: MAX(10,20,30) = 30

Cú pháp: = MIN(number một, number 2, …)

Ý nghĩa: Trả về giá trị nhỏ nhất của number1, number 2,.. hoặc giá trị nhỏ nhất của cả 1 vùng dữ liệu số

Ví dụ: Min(10,20,30) =10

8. Hàm SUBTOTAL

Cú pháp: = SUBTOTAL ((function_num,ref1,[ref2],...)

Trong đó:

Function_num: Bắt buộc. Số 1-11 hay 101-111 chỉ định Hàm sử dụng cho tổng phụ. 1-11 bao gồm các hàng ẩn bằng cách thủ công, còn 101-111 loại trừ chúng ra; những ô được lọc ra sẽ luôn được loại trừ.

Ref1 Bắt buộc. Phạm vi hoặc tham chiếu được đặt tên đầu tiên mà bạn muốn tính tổng phụ cho nó.

Ref2,... Tùy chọn. Phạm vi hoặc chuỗi được đặt tên từ 2 đến 254 mà bạn muốn tính tổng phụ cho nó.

Chú ý:

Nếu như có Hàm SUBTOTAL khác lồng đặt tại các đối số ref1, ref2,.. thì những hàm lồng này sẽ bị bỏ qua ko được tính nhằm hạn chế tình huống tính toán 2 lần

Đối số Function_num nếu như từ 1 đến 11 thì Hàm SUBTOTAL tính toán bao gồm cả các trị giá trong tập số liệu (hàng ẩn). Đối số Function_num nếu như từ 101 đến 111 thì hàm SUBTOTAL chỉ tính toán cho các trị giá không ẩn trong tập số liệu (bỏ qua những giá trị ẩn0

Hàm SUBTOTAL sẽ bỏ qua không tính toán tất cả những hàng bị ẩn bởi lệnh Filter (Auto Filter) không phụ thuộc vào đối số Function_num được dùng

Hàm SUBTOTAL được thiết kế để tính toán cho các cột số liệu theo chiều dọc, nó không được thiết kế để tính theo chiều ngang

 

Thong ke